Zjistili jsme, že nejspíš pocházíš z Česka. Doporučujeme jít na Hellspy.cz

nezobrazovat 

PODMIENKY SLUŽIEB

 

 • Hellspy poskytuje svojim používateľom úložný priestor a maximálnu rýchlosť na zdieľanie, nahrávanie, preberanie a prezeranie používateľských dátových súborov, ako sú vlastné dokumenty, prezentácie, obrázky a videá.
 • Používateľ nesmie v žiadnom prípade nahrať alebo akokoľvek inak nakladať s takým obsahom, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, porušuje autorské práva alebo podnecuje na trestný čin.
 • Služba Hellspy je oprávnená v prípade porušenia podmienok zo strany používateľa zablokovať jeho účet a zneprístupniť, zmazať alebo inak naložiť s dátovými súbormi nahranými používateľom, a to bez akejkoľvek náhrady.
 • Používateľ je povinný zoznámiť sa s nižšie uvedenými Podmienkami používania služby a riadiť sa nimi.

 

Podmienky používania služby Hellspy  

(ďalej tiež len „Podmienky“)

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Používanie služieb a internetových stránok spoločnosti Hellspy SE na portáli Hellspy.cz (ďalej spoločne len ako „Služba“) sa riadi týmito podmienkami zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a spoločnosťou Hellspy SE, so sídlom Nepravidelná 329/9, Praha 10, Česká Republika, zapísaná na registrovom súde v Prahe, oddiel H, vložka 101 (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“).
  2. Pre účely týchto Podmienok je užívateľom fyzická alebo právnická osoba, svojprávna, spôsobilá k právnemu jednaniu, ktorá musí vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami, využíva Službu Poskytovateľa, a ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami registrovala alebo ktorej bol v súlade s týmito Podmienkami vytvorený užívateľský účet (ďalej tiež len „Užívateľ“).
  3. Aby Užívateľ mohol Službu používať, musí najskôr vyjadriť súhlas s Podmienkami. Ak Užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nemôže Službu používať. Súhlas s Podmienkami Užívateľ vyjadrí tiež tým, že začne Službu používať.
  4. Služba poskytovaná Poskytovateľom spočíva najmä v možnosti ukladania informácií (ďalej tiež len „dátový súbor“) poskytnutých Užívateľom v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.
  5. Za účelom umožnenia používania Služieb uzatvára uskutočnením registrácie Užívateľ Zmluvu so spoločnosťou Hosting Providers, spol. s r.o., so sídlom Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO: 05725895, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 269652 (ďalej len „Správca Užívateľov“). Správca Užívateľov uskutočňuje správu Užívateľov a umožňuje Užívateľom používať Službu na základe sprostredkovania uzavretia zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že mu bude plnenie podľa predchádzajúcej vety poskytnuté ihneď po uzavretí zmluvy, a to na základe požiadaviek Užívateľa, teda pred uplynutím všeobecnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a Užívateľ nie je povinný hradiť Správcovi užívateľov akúkoľvek úplatu. Pre vylúčenie všetkých pochybností berie Užívateľ na vedomie, že Správca užívateľov nijako neposkytuje Službu v zmysle čl. 1.1. týchto Podmienok.
  6. Služba je určená iba osobám starším ako 16 rokov.
 2. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Správcu Užívateľov
  1. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi (i) úložný priestor pre dátové súbory a umožňuje Užívateľovi (ii) ich správu a zdieľanie prostredníctvom siete internet, (iii) sťahovanie zdieľaných dátových súborov ďalších Užívateľov a (iv) čerpanie ďalších služieb uvedených na stránkach Poskytovateľa. Zamknuté dátové súbory sú však prístupné len tým Užívateľom, ktorí taký dátový súbor nahrali.
  2. Služby poskytované Poskytovateľom Užívateľovi sú poskytované "tak, ako sú". Poskytovateľ neposkytuje Užívateľovi žiadne záruky ohľadom Služieb a dátových súborov nahraných inými Užívateľmi, najmä žiadne záruky ohľadom funkčnosti, rýchlosti a dostupnosti Služieb alebo presnosti či správnosti dátových súborov nahraných Užívateľom a jeho súladu s právom a právami tretích osôb.
  3. Poskytovateľ ani Správca Užívateľov sa žiadnym spôsobom nezoznamujú s dátovými súbormi nahranými Užívateľmi ani tieto dátové súbory neanalyzujú.
  4. Poskytovateľ zodpovedá za obsah informácií nahraných Užívateľom len vtedy, ak mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti a okolnostiam a povahe konkrétneho prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo jednanie Užívateľa sú protiprávne, alebo dozvedel sa preukázateľne o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo protiprávnom jednaní Užívateľa a neodkladne neuskutočnil všetky kroky, ktoré je možné po ňom požadovať, na odstránenie alebo zneprístupnenie takýchto informácií (v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení).
  5. Poskytovateľ však nie je povinný dohliadať na obsah ním prenášaných alebo ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie (v súlade s ustanovením § 6 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení).
 3. Práva a povinnosti Užívateľa
  1. Užívateľ je oprávnený nahrať v rámci používania Služby len také dátové súbory, ktoré je oprávnený používať, rozmnožovať, rozširovať, oznamovať, či inak scudzovať, a to na základ autorstva, licencie, alebo iného titulu k takto nahranému dátovému súboru.
  2. Užívateľ nesmie nahrať v rámci používania Služby také dátové súbory, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, porušujú autorské práva či iné práva tretích osôb, podnecujú k trestnému činu, obsahujú pornografické dielo, ktoré zobrazuje alebo inak využíva dieťa, alebo v ktorom sa zobrazuje násilie alebo neúcta k človeku, alebo ktoré zobrazuje alebo inak znázorňuje pohlavný styk so zvieraťom.
  3. Užívateľ nie je oprávnený využívať Službu na akékoľvek účely odporujúce týmto Podmienkam alebo aplikovateľným právnym predpisom Českej republiky alebo iných štátov vzťahujúcich sa na Užívateľa, alebo poškodiť dobré meno Poskytovateľa. Užívateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa za všetku ujmu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia ustanovení týchto Podmienok Užívateľom.
  4. Ak Užívateľ zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, okamžite to oznámi Poskytovateľovi alebo Správcovi Užívateľov.
  5. Užívateľ nie je oprávnený nahrávať dátové súbory zobrazujúce sexuálnu, alebo erotickú tematiku, pokiaľ výslovne takéto dátové súbory pri nahraní neoznačí.
  6. Ak je Užívateľovi menej ako 18 rokov, nebude používať tú časť Služby, u ktorej je podmienkou pre používanie minimálny vek 18 rokov.
  7. V prípade, že Užívateľ užíva ktorúkoľvek Službu Poskytovateľa v rozpore s týmito Podmienkami, má Poskytovateľ právo kedykoľvek, bez prechádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a bez akéhokoľvek nároku zo strany Užívateľa ukončiť alebo obmedziť poskytovanie Služieb, zmazať, odstrániť alebo inak zneprístupniť dátové súbory Užívateľa, alebo zrušiť či zablokovať Užívateľský účet. Zmazať dátové súbory Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený aj v prípade podozrenia na používanie Služby v rozpore s týmito Podmienkami či z technických dôvodov.
  8. V prípade obmedzenia ohľadom podozrenia porušovania právnych predpisov či práv tretích osôb (napr.  autorských práv), je potrebné zaslať Poskytovateľovi na e-mail abuse@hellspy.com vyjadrenie, ktoré bude obsahovať informácie obsahujúce názov daného súboru a celú adresu URL stránky (link), kontaktné údaje na oznamovateľa a v prípade nahlásenia protiprávneho obsahu ho popísať, prípadne využiť el. formulár na stránkach Hellspy.cz.
 4. Spoplatnenie Služby
  1. Využívanie Služby Užívateľom je spoplatnené, a to za (i) sťahovanie dátového súboru v nadväznosti na jeho veľkosť, alebo (ii) využitie časového členstva (prezentované ako Neobmedzené sťahovanie), ktoré stanoví obdobie, v ktorom môže Užívateľ sťahovať dátové súbory bez obmedzenia pri uplatňovaní Fair User Policy (ďalej len „FUP“). Výška spoplatnenia sa riadi podľa cenníku Poskytovateľa, v ktorom sú taktiež špecifikované platobné podmienky a informácie o daniach a poplatkoch; náklady na dodanie nie sú s ohľadom na povahu Služieb hradené ani účtované. Užívateľ si pre možnosť sťahovania dátových súborov zakúpi kredit alebo časové členstvo, ktoré reprezentuje veľkosť dát, alebo časové obdobie, v ktorom je možné dátové súbory sťahovať po dobu platnosti kreditu, resp. vypršania časového členstva. Pravidlo FUP je aplikované po prekročení hranice 100 GB stiahnutých dátových súborov v jednom dni alebo sťahovaní z viac než 9 IP adries v jednom dni, kedy dôjde k dočasnému obmedzeniu používania služby. Toto obmedzenie trvá len počas dňa, v ktorom došlo k prekročeniu hranice podľa predchádzajúcej vety. Časové členstvo hradené prostredníctvom SMS sa po uplynutí predplateného obdobia automaticky predlžuje a pri každom takom predĺžení dochádza k opätovnému uhradeniu ceny predplatného. Časové členstvo je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS v tvare STOP TMD na číslo 903 09. Zrušenie nemá vplyv na už zaplatené a poskytnuté časové členstvo, ktoré je poskytované až do konca predplateného obdobia.
  2. Zadaním objednávky a riadnym uhradením celej ceny Kreditu je medzi Poskytovateľom a Užívateľom uzavretá zmluva o predaji Kreditu (ďalej len „zmluva“), ktorá sa riadi týmito podmienkami a ponukou Poskytovateľa. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že mu Služby môžu byť poskytnuté ihneď po uzavretí zmluvy, a to na základe požiadaviek Užívateľa, teda pred uplynutím všeobecnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy. O úspešnej realizácii platby bude Užívateľovi vygenerovaný doklad, ktorý spolu s týmito podmienkami predstavuje textové vyhotovenie zmluvy; Užívateľ je oprávnený si tieto Podmienky uložiť a vytlačiť. Užívateľ zároveň súhlasí s tým, že informácie uvedené v týchto Podmienkach sú poskytované v inej textovej podobe, t.j. nie písomne.
  3. Pre nákup Kreditu má Užívateľ možnosť okrem SMS platieb a ďalších možností využiť aj službu ePlatba, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Ak Užívateľ prostredníctvom internet bankingu odošle platbu, Poskytovateľ pripíše Kredity ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti AGMO a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré Užívateľ zadáva do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami jednotlivých bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktorú im banka s odoslanou transakciou oznámi. Uzavretím zmluvy dáva Užívateľ Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré Užívateľ uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre potrebu Poskytovateľa a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.
 5. Odstúpenie od zmluvy a informácie pre Spotrebiteľov
  1. V prípade, že je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v platnom znení, má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku bez udania dôvodu, do štrnástich dní od jej uzavretia. V prípade, kedy bolo už na žiadosť Užívateľa zahájené plnenie zmluvy, uhradí Užívateľ Poskytovateľovi časť zjednanej ceny za Služby poskytnuté od okamihu odstúpenia od zmluvy, Užívateľ teda nemá právo na odstúpenie od zmluvy v rozsahu už poskytnutých Služieb. Odstúpenie je Užívateľ povinný adresovať na adresu info@hellspy.com, pričom k tomuto môže využiť aj poskytnutý formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 týchto Podmienok.
  2. Náklady na použitie komunikačných služieb zo strany Poskytovateľa nenavyšujú cenu Kreditu a sú v nej zahrnuté. Náklady komunikačných prostriedkov na diaľku na strane Užívateľa idú na jeho ťarchu.
  3. Reklamácie akéhokoľvek problému so službami alebo platbou, či sa už jedná o nepripísanie Kreditov, strhnutie nesprávnej čiastky apod., vybavuje Poskytovateľ na adrese info@hellspy.com. Reklamácie akéhokoľvek problému s plnením Správcu vybavuje Správca Užívateľov na adrese info@hostingproviders.cz. Užívateľ je povinný uplatniť práva z vád bezodkladne po zistení vady či po tom, čo vadu pri vynaložení obvyklej starostlivosti zistiť mohol. Reklamáciu Poskytovateľ aj Správca Užívateľov vybavujú v čo najkratších lehotách, pravidelne do 24 hodín. Po kladnom vybavení reklamácie urobí Poskytovateľ aj Správca užívateľov maximum. Ostatné nároky na náhradu z vadného plnenia budú vybavené bez zbytočného odkladu a Poskytovateľ či Správca Užívateľov o výsledku reklamačného konania bude informovať Užívateľa najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, keď reklamácia bude uznaná, bude Užívateľovi pripísaný kredit vo výške zodpovedajúcej rozsahu vadne poskytnutých Služieb, pokiaľ Užívateľ výslovne neuplatní iný nárok vyplývajúci mu zo zákona. Za vadu Služieb sa však nepovažuje nemožnosť stiahnuť požadovaný dátový súbor z dôvodu výpadku internetového pripojenia či technického zariadenia Užívateľa ani nesúlad obsahu dátového súboru s očakávaním užívateľa.
  4. Všetky spory vzniknuté na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, alebo ktoré vzniknú v súvislosti so službami, sa bude Poskytovateľ aj Správca Užívateľov snažiť vyriešiť zmierne. Užívateľ má právo sa so svojimi sťažnosťami obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu.
  5. Užívateľ je oprávnený svoju registráciu kedykoľvek zrušiť, a to prostredníctvom žiadosti adresovanej Poskytovateľovi. Užívateľ je tiež oprávnený kedykoľvek ukončiť účinnosť zmluvy uzavretej so Správcom Užívateľov; ukončením účinnosti tejto zmluvy dochádza k zrušeniu registrácie v zmysle prvej vety tohto odstavca.
 6. Ochrana osobných údajov
  1. Plné znenie ochrany osobných údajov nájdete na stránke Informácie o spracovaní osobných údajov.
 7. Podmienky partnerského programu Hellspy
  1. Užívateľ, ktorý je účastníkom partnerského programu Hellspy (ďalej len ako „Partner“), je povinný chrániť dobrú povesť Poskytovateľa, postupovať vždy v súlade so záujmami Poskytovateľa a všeobecne jednať vždy tak, aby nepoškodzoval záujmy Poskytovateľa. Partner predovšetkým nesmie uvádzať nepravdivé či zavádzajúce informácie o Službách a ich charaktere, uvádzať Užívateľov či potenciálnych Užívateľov v omyl o Službách a ich charaktere, ani lákať Užívateľov či potenciálnych Užívateľov Služieb na výhody, ktoré zo strany Poskytovateľa nie sú poskytované, popr. tieto výhody prezentovať klamlivým spôsobom.
  2. Partner je povinný pri propagácii Služieb rešpektovať a vždy uviesť (pokiaľ to zvolený formát propagácie umožňuje) skutočnosť, že Služby spočívajú len v poskytovaní služieb dátových prenosov (nahrávanie, uloženie, stiahnutie) dátových súborov nahraných Užívateľom a že Poskytovateľ neručí za kvalitu informácií uložených Užívateľmi.
  3. Partner je súčasne povinný pri propagácii Služieb rešpektovať, že Služby v žiadnom prípade nespočívajú v poskytovaní obsahu či konkrétnych súborov ani nemajú konkurenčnú povahu voči službám spočívajúcim v poskytovaní obsahu, nie je teda možné ich s takými službami porovnávať. Podľa vyššie uvedeného teda Partner nesmie pri propagácii Služieb nepravdivo prehlasovať, že:
   1. Služby spočívajú v poskytovaní obsahu (audio, video, software apod.) či konkrétnych súborov, popr. umožňujú taký obsah získať;
   2. Služby sú porovnateľné so službami spočívajúcimi v poskytovaní obsahu (audio, video, software apod.), popr. sú výhodnejšie než tieto služby alebo tieto služby nahradzujú; alebo
   3. Služby či dátové súbory na nich uložené sú protiprávne.
  4. Partner je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky Poskytovateľom vyžiadané informácie a podklady o realizovaných či prebiehajúcich kampaniach Partnera, a to do 3 pracovných dní od doručenia takejto požiadavky Poskytovateľa Partnerovi.
  5. V prípade porušenia povinností Partnera je Partner povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o tomto porušení a podľa pokynov Poskytovateľa uskutočniť všetky kroky k minimalizácii ujmy spôsobenej Poskytovateľovi, t.j. predovšetkým zdržať sa ďalšieho porušovania Pravidiel partnerského programu Hellspy, upraviť či ukončiť propagačnú činnosť, modifikovať svoje webové stránky, odvolať či opraviť svoje predchádzajúce výroky apod., a to na náklady Partnera. Ostatné nároky Poskytovateľa týmto nie sú dotknuté.
  6. Partner získava nárok na odmenu len v prípade, ak propagoval Službu v súlade s Podmienkami, najmä týmto čl. 7.
  7. V prípade, keď Partner Podmienky poruší, nárok na odmenu Partnerovi nevzniká a Partner je povinný vrátiť všetku odmenu, ktorá mu bola zo strany Poskytovateľa uhradená, a to do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Poskytovateľa k vráteniu tejto odmeny. 
  8. Zakázaná je propagácia Služby v automatických generátoroch prístupov, pop-under a pop-upoch. V prípade propagácie Služby v niektorom z uvedených systémov môže Poskytovateľ Partnerovi bez vyzvania zablokovať účet a pokrátiť províziu v pomere, v ktorom bola vygenerovaná týmto nedovoleným spôsobom.
  9. Partner získava nárok na odmenu len v prípade, keď používateľ zobrazí aspoň 2 stránky v rámci návštevy cez kliknutie.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto Podmienok. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť po zverejnení a stanoveným dňom určeným Poskytovateľom, avšak vo vzťahu ku každému Užívateľovi len v prípade, že Užívateľ s takou zmenou prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Užívateľa sa považuje pokračovanie v používaní Služieb zo strany Užívateľa aj po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmeny Podmienok. Pokiaľ Užívateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí, je povinný zdržať sa užívania Služieb po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmeny Podmienok. Pre vylúčenie pochybností strany prehlasujú, že Užívateľ, ktorý sa už v minulosti zaregistroval v rámci užívania Služieb pred dňom účinnosti týchto Podmienok a naďalej na základe pôvodnej registrácie používa Službu, stáva sa bez ďalšieho Užívateľom podľa týchto podmienok.
  2. Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Podmienok a taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na ustanovenie týchto Podmienok. Poskytovateľ v takom prípade nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.
  3. Tieto Podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ako aj vzťah medzi Správcom Užívateľov a Užívateľom sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. V prípade súdneho riešenia sporov je príslušný obecný súd Poskytovateľa či Správcu Užívateľov. Tieto podmienky sú vyhotovené v českom jazyku a zmluvu je možné uzavrieť len v českom jazyku. Česká verzia podmienok je záväzná a prípadné ďalšie jazykové verzie týchto Podmienok sú vyhotovené len pre informáciu.
  4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom podľa týchto Podmienok môžu byť úplne alebo sčasti prevedené na tretie osoby podľa zákona 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v platnom znení. Prevod práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom nemá vplyv na platnosť a účinnosť týchto Podmienok či zmlúv uzavretých medzi Užívateľom a Poskytovateľom podľa týchto Podmienok. Prevod práv a povinností podľa tohto ustanovenia bude Užívateľovi oznámené spôsobom podľa čl. 8 ods. 1 týchto Podmienok.
  5. Užívateľovi sa týmto v súlade s čl. 8 ods. 4 týchto Podmienok oznamuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto Podmienok došlo k čiastočnému postúpeniu zmluvy, t.j. k čiastočnému prevedeniu práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom z Poskytovateľa na Správcu Užívateľov (pokiaľ zmluvný vzťah k tomuto dňu trval), a to v rozsahu poskytovania správy Užívateľov v zmysle čl. 1. ods. 5 týchto Podmienok.
  6. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom, Správcom Užívateľov a Užívateľom prebieha elektronicky formou elektronickej pošty (e-mailu).
  7. Tieto Podmienky používania služby Hellspy nadobúdajú účinnosť dňa 3.7.2017.

 
Spoločnosť Hellspy SE     


 

Príloha č. 1: Vzorový formulár pri odstúpení od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

 - Adresát: I&Q GROUP, spol. s r.o., so sídlom Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
 

- Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)
 

- Dátum objednania (*)/dátum doručenia (*)
 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
 

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
 

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)
 

- Dátum
 

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

Podmienky akcie Pošli sms

 1. Registrovaný používateľ služby Hellspy (ďalej tiež len „odosielateľ SMS“) môže podľa svojho uváženia, prostredníctvom Hellspy SMSbrány, bezplatne odoslať SMS správu na telefónne číslo do všetkých sietí mobilných operátorov, prostredníctvom ktorej bude príjemcovi doručená správa SMS (ďalej tiež len „príjemca SMS“) s ponukou využitia služieb Hellspy vrátane možnosti pripísania kreditu zdarma (ďalej tiež len „akcia Kredit zdarma“).
 2. V prípade, že príjemca SMS využije ponuku Hellspy a prevezme aspoň jeden súbor, dôjde k jednorazovému pripísaniu kreditu i na používateľský účet odosielateľa SMS, vo výške 300 až 2000 kreditov.
 3. Príjemca SMS získa od 500 do 3000 kreditov na prevzatie zo služby Hellspy.
 4. Každý príjemca SMS môže získať kredit zdarma len jeden raz. Opakované pokusy o pripísanie kreditu zdarma budú zo strany Poskytovateľa zablokované.
 5. Používateľ nie je oprávnený prostredníctvom Hellspy SMSbrány odoslať správu SMS na svoje telefónne číslo.
 6. Počet správ SMS, ktorý môže každý používateľ služby Hellspy v jednom mesiaci odoslať prostredníctvom Hellspy SMSbrány, je obmedzený na 1000 správ SMS.
 7. Ak používateľ poskytne v rámci akcie Kredit zdarma akékoľvek osobné či citlivé údaje, robí tak dobrovoľne na základe svojho uváženia. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za Používateľom zadané telefónne kontakty.
 8. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky ohľadne funkčnosti a dostupnosti zaslaných správ SMS.
 9. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných Podmienok používania služby Hellspy.

Pravidlá používateľskej videosúťaže

 1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE je spoločnosť Hellspy SE, so sídlom Nepravidelná 329/9, 102 00 Praha 10, IČ 28504631, zapísaná v: OR, vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka H 101.
 2. MIESTO a ČAS TRVANIA SÚŤAŽE: Súťaž sa začína 7.7.2015, odkedy je možné vkladať videá do súťažnej sekcie umiestnenej na adrese http://www.hellspy.cz/soutez/, http://www.hellspy.sk/sutaz/, http://www.stiahnito.sk/sutaz/ (ďalej tiež len „súťažné stránky“). Súťažné kolo potrvá do 31.8. 2015. Ďalej bude súťaž prebiehať formou samostatných súťažných kôl, keď na konci každého súťažného kola bude vyhodnotené najobľúbenejšie súťažné video. Seriál súťažných kôl končí oznámením usporiadateľa súťaže na súťažných stránkach, a to s predstihom najmenej jedného týždňa. Každé súťažné kolo, jeho tematiku, termín začatia a ukončenia vyhlási usporiadateľ na súťažných stránkach.
 3. PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom súťaže môže byť len plnoletá fyzická osoba s doručovacou adresou v Českej republike, ktorá splní ďalšie Podmienky podľa týchto pravidiel. Ak budú vo videu účinkovať neplnoleté osoby, môže toto video do súťaže prihlásiť len ich zákonný zástupca.
 4. VSTUP DO SÚŤAŽE: Účastník sa zapojí do súťaže tak, že sám nafilmuje súťažné video, ktoré v čase trvania súťaže nahrá na súťažné webové stránky. Cieľom je získať pre video čo najviac hlasov vo verejnom hlasovaní, a to formou počtu sledovaní. Pred vložením videa je účastník povinný zaregistrovať sa na stránkach http://www.hellspy.cz/, http://www.hellspy.sk/ alebo http://www.stiahnito.sk/, nahrať svoje video a ďalej je povinný potvrdiť znalosť týchto pravidiel a ich záväzné a bezvýhradné prijatie. Bez potvrdenia prijatia pravidiel účastníkom nie je účasť v súťaži možná. V prípade výhry je používateľ informovaný súkromnou správou v rámci svojho používateľského účtu, prípadne e-mailom vyplneným pri registrácii. Na prevzatie výhry musí používateľ uviesť svoje osobné údaje, ako je meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia a číslo účtu na vyplatenie výhry.
 5. PRIEBEH SÚŤAŽE: Nahrané súťažné videá budú zverejnené na súťažnej stránke http://www.hellspy.cz/soutez/uzivatelska-videa, http://www.hellspy.sk/sutaz/uzivatelske-videa, http://www.stiahnito.sk/sutaz/uzivatelske-videa, kde budú predložené na verejné hlasovanie, pričom rozhodujúcim faktorom je počet sledovaní súťažného videa. Pri verejnom hlasovaní zásadne platí, že sa započítavajú len tie hlasy, ktoré súťažiaci dostal na súťažných webových stránkach. Súťažiaci nesmie zverejniť viac ako 5 (päť) svojich videí za jeden deň. Organizátor si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania tejto zásady pomocou technických i iných prostriedkov a v prípade jej porušenia alebo dôvodného podozrenia na jej porušenie či obchádzanie je oprávnený vyradiť zvýhodneného účastníka zo súťaže, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie organizátora o takomto opatrení je konečné a usporiadateľ nie je povinný svoje dôvody preukazovať.
 6. URČENIE VÝHERCOV, VÝHRY: O výhercoch v súťaži rozhoduje počet sledovaní; výhercom sa stáva účastník, ktorého video získalo za súťažný týždeň najväčší počet sledovaní. Výherca súťaže získa výhru 20 000 Kč. V prípade rovnakého počtu sledovaní rozhoduje o výhercovi termín a čas nahrania videa – vyhráva súťažiaci, ktorý video do súťaže prihlásil skôr. Výherca súťaže bude vyhlásený do dvoch dní od skončení príslušného súťažného týždňa (kola), prípadne bude do piatich pracovných dní kontaktovaný usporiadateľom súťaže. Zoznam ďalších výher podľa poradia je uvedený na súťažných stránkach.
 7. OZNÁMENIE A ODOVZDANIE VÝHER: Na oznámenie výher budú použité kontakty, najmä e-mailová adresa, uvedené výhercom pri registrácii. Ak výherca nebude reagovať ani na opakovane zaslanú správu o výhre, jeho výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi. Výhry budú poukazované po dohode s výhercami prevodom na bankový účet výhercu a ďalej je výherca povinný urobiť krátky audiovizuálny záznam o prevzatí výhry na marketingové využitie usporiadateľa, a to podľa dispozícií usporiadateľa súťaže. Porušenie povinností výhercu podľa predchádzajúcej vety má za následok nepriznanie výhry výhercovi.
 8. VIDEÁ: Námetom videa musí byť video s tematikou aktuálneho kola súťaže. Na videu nesmú byť propagované žiadne značky – tieto videá budú zo súťaže vylúčené. Zo súťaže sú tiež zásadne vylúčené videá, ktoré sú podľa výlučného rozhodnutia organizátora protizákonné, porušujú práva tretích osôb, poškodzujú dobré meno usporiadateľa, sú nemravné, neslušné, zachytávajú protizákonné, neslušné či akékoľvek nezodpovedné konanie a vulgárny, sexuálny či inak pohoršujúci obsah. Videá musia priamo súvisieť so súťažou. Usporiadateľ apeluje na účastníkov, aby pri snímaní videa neporušovali zákony, neriskovali a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Organizátor je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s videami, ktoré podľa jeho rozhodnutia budú z akéhokoľvek uvedeného i iného dôvodu nevhodné, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí i o videách, ktoré sú pre súťaž technicky nepoužiteľné. Video nesmie byť väčšie ako 200 MB. 
 9. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Vstupom do súťaže vyjadruje účastník súťaže súhlas, aby jeho používateľské meno bolo zverejnené v prípade výhry a v rámci akcie na webe a tiež, aby usporiadateľ spracovával poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registrácii na marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) usporiadateľa v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, ako aj na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov. Účastník, resp. výherca zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním oznámené osobné údaje boli počas jedného roku od začiatku súťaže použité a spracované v plnom rozsahu na účely uvedené vyššie i prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo odvolať svoj súhlas, a to písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu účastníkom môže mať za následok nemožnosť odovzdania prípadnej výhry. Účastník má ďalej právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo opraviť, zablokovať alebo požadovať likvidáciu týchto údajov, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním organizátora porušené právo subjektu údajov na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Účastník má ďalej právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
 10. AUTORSKÉ A INÉ PRÁVA: Účastník ručí za to a vyhlasuje, že je jediným autorom ním vloženého videa a že ním vložené video neporušuje žiadne práva tretích osôb (zobrazených osôb, spoluautorov či autorov diel zachytených vo videu, prípadne diel audiovizuálne použitých vrátane hudby) ani iné zákonné Podmienky. Pred vložením videa je účastník povinný overiť, že s jeho použitím v súťaži vedome súhlasili všetky tretie osoby, zoznámené s pravidlami tejto súťaže, a musí byť pripravený tento súhlas na výzvu organizátora doložiť, rovnako ako súhlas zákonného zástupcu neplnoletých osôb, ktoré v príspevku účinkujú. Účastník súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu usporiadateľovi na to, že ním odovzdané video vrátane mena autora bude zverejnené na internete v súvislosti s touto súťažou a bude predmetom verejného hlasovania a súťažné video môže byť využité v rámci všetkých reklamných a komunikačných kanálov usporiadateľa súťaže (napríklad na internete a pod.). Licencia sa udeľuje ako nevýhradná a časová neobmedzená. Účastník berie na vedomie, že raz zverejnené video sa môže na internete šíriť mimo vôle organizátora a za takéto šírenie už organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú. Výhercovia sú povinní uzavrieť s usporiadateľom písomnú licenčnú zmluvu s vyššie uvedeným obsahom, v opačnom prípade strácajú nárok na výhru a výhra im nebude vydaná.
 11. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:
  1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, uvedených účastníkom v rámci súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného porušenia týchto pravidiel účastníkom je organizátor oprávnený neumožniť účastníkovi vstup do súťaže, prípadne ho zo súťaže vyradiť, resp. mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie organizátora o takomto opatrení je konečné.
  2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa či organizátora ani osoby im blízke.
  3. Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedajú za funkčnosť a dostupnosť súťažných stráne, doručenia správ či výher.
  4. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných webových stránkach, kde sú tak k dispozícii platné a úplné pravidlá.
  5. Tato súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani akokoľvek spojená so spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited a jej prevádzkovateľom. Všetky informácie o súťažiacich sa poskytujú len a len organizátorovi a usporiadateľovi súťaže, nie však uvedeným spoločnostiam.
  6. Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na súťažných stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne na účely zjednodušenia technického chodu stránok. Správu alebo zákaz cookies možno vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.
  7. Tieto pravidlá sú platné a účinné od 12.8.2014.